Baza Wiedzy

31gru

PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym są następujące ustawy o:

· samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku

· samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku

· samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.

· działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym konsultacji społecznych jest pierwsza wymieniona ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z artykułem 5a:

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). O tym, czy sprawy są „ważne dla gminy”, decydują zazwyczaj jej władze i do nich przede wszystkim należy inicjatywa w organizowaniu konsultacji. W praktyce oznacza to możliwość nieograniczonego wykorzystywania instrumentu konsultacji społecznych do budowania pozytywnych relacji między rządzącymi a rządzonymi na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Należy pamiętać, że prawo nakłada obowiązek konsultowania kwestii związanych z:

· Ochroną środowiska: kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

· Działalnością w sferze zadań publicznych określonych w art. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).

· Sprawami określonymi w uchwałach rady gminy (miasta).

·

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>